e-metalhurt.com.pl

budownictwo, dom, ogród

Dom

Prak­tyczne w użyt­ko­wa­niu obro­towe fotele biu­rowe

W dzi­siej­szych cza­sach wiele osób spę­dza dużo czasu, sie­dząc w fotelu biu­ro­wym. Podyk­to­wane jest to wzro­stem zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ków umy­sło­wych oraz pracą zdalną wyko­ny­waną w domu. Wygodny i ergo­no­miczny fotel, pozwoli zacho­wać pra­wi­dłową postawę ciała oraz zwięk­szy efek­tyw­ność wyko­ny­wa­nej pracy.

Budowa foteli biu­ro­wych

Klu­czowe ele­menty foteli biu­ro­wych:

– mecha­nizm sto­pu­jący i blo­ku­jący pozy­cję fotela;

– kółko lub stopka o odpo­wied­niej wytrzy­ma­ło­ści;

– regu­la­cja wyso­ko­ści poprzez siłow­nik, który pozwala na opty­malne dosto­so­wa­nie fotela do ciała;

– kształt sie­dzi­ska z odpo­wied­nią ergo­no­mią, zapew­nia dopa­so­wa­nie do ciała oraz odpo­wied­nie uło­że­nie na krze­śle;

– wypro­fi­lo­wane podło­kiet­niki sta­no­wiące opar­cie dla ramion i odcią­ża­jące barki.

Mate­riały sto­so­wane do wyko­na­nia fotela

Fotele biu­rowe są naj­czę­ściej tapi­ce­ro­wane tka­niną mate­ria­łową lub welu­rem. Popu­lar­nymi mate­ria­łami są także skóra eko­lo­giczna i poli­pro­py­len. Wszyst­kie powyż­sze wyroby są wytrzy­małe na ście­ra­nie i odpo­wied­nio odporne na uszko­dze­nia. Utrzy­my­wa­nie ich w czy­sto­ści też nie sta­nowi pro­blemu. Tapi­cerka foteli jest dostępna w róż­nych kolo­rach. Bez pro­blemu dobie­rzemy odpo­wiedni model do wnę­trza biura czy też do domu. Zróż­ni­co­wana sty­li­styka pasuje do gustow­nie urzą­dzo­nych gabi­ne­tów, jak i nowo­cze­snych pomiesz­czeń w biu­rach.

Fotele obro­towe użyt­ko­wane w biu­rach

Fotele obro­towe służą zazwy­czaj do pracy wyko­ny­wa­nej przy biurku. To nie­zbędne wypo­sa­że­nie w zakła­dach pracy, urzę­dach, poko­jach dzie­cię­cych czy mło­dzie­żo­wych. Pod­czas dłu­go­trwa­łego sie­dze­nia w fotelu obro­to­wym o ergo­no­micznych kształ­tach, ciało użyt­kow­nika pozo­staje w pra­wi­dło­wej pozy­cji i moż­liwa jest praca przez więk­szą ilość godzin. Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wane sie­dzi­sko fotela obro­towego pozwala odcią­żyć krę­go­słup w pracy przy kom­pu­te­rze, przy odra­bia­niu lek­cji lub spę­dzaniu wielu godzin na roz­gryw­kach kom­pu­te­ro­wych.

Pro­fe­sjo­nalne obro­towe fotele gamin­gowe

Nowo­cze­sny wygląd fotela biu­rowego pre­zen­tuje fotel gamin­gowy, który użyt­ko­wany jest naj­czę­ściej przez pro­fe­sjo­nal­nych gra­czy. Uni­kalny design, ide­alne wypro­fi­lo­wane opar­cie, mocna kon­struk­cja i dużo opcji regu­la­cji to główne zalety tego modelu. Kształt koja­rzy się naj­czę­ściej z pro­mami kosmicz­nymi lub wyści­gami samo­cho­do­wymi. Odpo­wied­nie kolory i wykoń­cze­nie sie­dzi­ska, dają odczu­cie prze­by­wa­nia w futu­ry­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści zwią­za­nej z grą.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz w arty­kule: https://www.4katy.com.pl/me­ble­/jak-wybrac-odpo­wiedni-fotel-do-pracy-zdal­nej.